Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności .

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.

Rozdział 1. Definicje

Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:
 1. Organizator – Spółka Forum Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000037307, NIP 781-15-51-223, Kapitał zakładowy: 300 000,00 zł.
 2. Zamawiający – osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego*, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca z Organizatorem umowę o świadczenie usług szkoleniowych, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz w zgłoszeniu uczestnictwa w Szkoleniu.
  * Art. 221 KC - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Składający zamówienie – osoba fizyczna/osoby fizyczne/ upoważniona do reprezentowania zamawiającego i złożenia zamówienia w imieniu i na rzecz zamawiającego np. Zarząd spółki, prokurent działający zgodnie z reprezentacją określoną w rejestrze przedsiębiorców, pełnomocnik itp.
 4. Uczestnik – uczestniczący w Szkoleniu: Zamawiający będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego w formularzu zgłoszenia.
 5. Szkolenie – organizowane lub współorganizowane przez Organizatora:
  1. Szkolenie biznesowe – szkolenie, kurs, warsztat lub seminarium o tematyce innej niż medyczna,
  2. Szkolenie medyczne – szkolenie, kurs, warsztat lub seminarium o tematyce medycznej,
  3. Konferencja – konferencja, kongres, zjazd lub inne przedsięwzięcie o podobnym charakterze.

Rozdział 2. Zgłoszenie

 1. Warunkiem zgłoszenia udziału w Szkoleniu jest przesłanie Organizatorowi przez Zamawiającego - w postaci elektronicznej w sposób podany na stronie www, faksem lub pocztą - wypełnionego formularza zgłoszenia lub potwierdzenie zgłoszenia w rozmowie telefonicznej z konsultantem.
 2. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków udziału w Szkoleniu, wynikających z zamówienia oraz niniejszych Ogólnych Warunków.
 3. Składający zamówienie oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania Zamawiającego i złożenia zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku takiego upoważnienia Organizatorowi przysługuje prawo do obciążenia osoby składającej zamówienie pełnymi kosztami szkolenia.

Rozdział 3. Wpisanie na listę uczestników

 1. W ciągu 3 dni roboczych od przesłania Organizatorowi formularza zgłoszenia lub potwierdzenia zgłoszenia w rozmowie telefonicznej z konsultantem, Zamawiający otrzyma (za pośrednictwem: e-maila), potwierdzenie wpisania Uczestnika na listę szkolenia - Potwierdzenie uczestnictwa w Szkoleniu. Organizator przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do dokonania zapłaty (m.in. nr rachunku bankowego, tytuł wpłaty, kwotę).
 2. Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu.
 3. Po złożeniu zgłoszenia, jednak nie później niż 5 dni przed terminem Szkolenia, Zamawiający otrzyma "Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w Szkoleniu", zawierające m.in. dane o miejscu Szkolenia, informacje organizacyjne lub dodatkowo fakturę pro forma.

Rozdział 4. Płatność za Szkolenie

 1. Płatności za Szkolenie można dokonywać w dwojaki sposób:
  1. poprzez płatność online – płatność następuje w momencie złożenia zamówienia,
  2. na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury pro forma, przesłanej przez Organizatora przez terminem Szkolenia.
 2. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Szkoleniu.
 3. W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty. Zamawiający upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez Zamawiającego lub przez osobę przez

Rozdział 5. Rabaty

 1. Poniższy system rabatowy dotyczy wyłącznie szkoleń medycznych i szkoleń biznesowych będących aktualnie w ofercie Organizatora. Poniższy system rabatowy nie dotyczy konferencji.
 2. Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników na to samo szkolenie medyczne lub biznesowe, Organizator zapewnia rabaty od cen podstawowych szkolenia według tabeli:
  Liczba osób zgłoszonych na Szkolenie (inne niż konferencja, kongres lub szkolenie z branży edukacyjnej) Wysokość rabatu w % od ceny podstawowej szkolenia
  2 osoby 10%
  3 osoby 15%
  4 i więcej osób 20%
 3. Organizator może przedstawić w ofertach inne rabaty, które dotyczą wybranych Szkoleń.
 4. Organizator może zaproponować również rabaty terminowe. Przyznanie takiego rabatu uzależnione jest od dokonania wpłaty w terminie wyznaczonym w ofercie promocyjnej i nie wynika bezpośrednio z faktu złożenia zamówienia w odpowiedzi na ofertę promocyjną.
 5. W sytuacji opisanej w pkt. 4 rabaty nie sumują się z rabatami udzielanymi na zgłoszenia większej liczby uczestników.

Rozdział 6. Rezygnacja

 1. Dla ważności oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z udziału w Szkoleniu (odstąpienie od umowy) wymagane jest zachowanie formy pisemnej i jego doręczenie do Organizatora listownie lub za pomocą faxu albo na adres mailowy Organizatora (decyduje data wpływu pisma do Organizatora).
 2. Doręczenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w:
  1. Szkoleniu biznesowym - nie później niż 14 dni przed terminem,
  2. Szkoleniu medycznym - nie później niż 28 dni przed terminem,
  3. Konferencji - nie później niż 30 dni przed terminem, nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 3. W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu w terminach późniejszych niż terminy podane w pkt. 2 rozdziału 6 lub w przypadku nieprzybycia Uczestnika na Szkolenie bez wcześniejszego oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji, Organizatorowi przysługuje opłata za uczestnictwo w Szkoleniu w pełnej wysokości.
 4. W przypadku złożenia zamówienia na Szkolenie po terminie rezygnacji podanym w pkt. 2 rozdziału 6 i braku uczestnictwa w Szkoleniu, Organizatorowi przysługuje opłata za Szkolenie w pełnej wysokości.
 5. W przypadku braku możliwości udziału w Szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Szkoleniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego.

Rozdział 7. Reklamacje

 1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Szkolenia w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.
 2. Reklamacje należy przekazywać w formie pisemnej, listem poleconym lub za pomocą faxu albo e-mailem na adres Organizatora.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
 4. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dodatkowych czynności wyjaśniających (konsultacje prawne, opinie zewnętrznych podmiotów) czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej – listownie lub za pomocą poczty email.
 6. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu o którym mowa w pkt. 1 rozdziału 7 pozostaną bez rozpatrzenia.

Rozdział 8. Informacje dodatkowe

 1. Każdy Uczestnik po Szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział w Szkoleniu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu Szkolenia lub zmiany prelegenta, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.
 3. Organizatorowi, w terminie do dnia rozpoczęcia Szkolenia, przysługuje prawo do jego odwołania (odstąpienie od umowy) w szczególności w razie niemożliwości przeprowadzenia Szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym zwłaszcza w przypadku nieotrzymania minimalnej liczby zgłoszeń.
 4. W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator może zaproponować Zamawiającemu udział w Szkoleniu w innym terminie. Jeżeli Organizator nie zaproponuje innego terminu Szkolenia lub termin ten nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, kwota wpłacona przez Zamawiającego na konto Organizatora zostanie zwrócona najpóźniej w terminie 14 dni od planowanej daty rozpoczęcia Szkolenia, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 5. W przypadku odwołania Szkolenia, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów przejazdu, rezerwacji hotelowych i innych kosztów, związanych z udziałem w Szkoleniu z wyjątkiem zwrotu uiszczonej na rzecz Organizatora opłaty za uczestnictwo w Szkolenia.
 6. Na życzenie Zamawiającego możliwa jest organizacja Szkolenia zamkniętego (in-company).
 7. Organizator dopuszcza możliwość organizacji Szkoleń na zasadach odmiennych od określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach. W takim przypadku wiążące są warunki uzgodnione Organizatorem i Zamawiającym, a niniejsze Ogólne Warunki wiążą strony w takim zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z tymi uzgodnieniami.
 8. Organizator oświadcza, że materiały udostępniane Uczestnikom podczas Szkolenia są objęte ochroną prawa autorskiego. Zamawiający i/lub Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych nie dotyczą usług szkoleniowych świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych obowiązują od dnia 1 kwietnia 2014 r.
 5. Forum Media Polska Sp. z o.o. jest uprawnione do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zachowane są prawa Zamawiającego wynikające z tej wersji Ogólnych Warunków, które obowiązywały w chwili otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia złożenia zamówienia.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszymi warunkami sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
  Biuro Obsługi Klienta
  Forum Media Polska Sp. z o.o.

  ul. Polska 13, 60-595 Poznań
  tel.: 61 66 55 774
  tel.: 61 66 55 800
  e-mail:bok@forum-media.pl
Niniejsze Warunki sprzedaży nie znajdują zastosowania do Konsumentów.