Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności .

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SERWISU PREZENTACJEBHP.PL

1. Postanowienia ogólne
Za serwis prezentacjebhp.pl i sprzedaż abonamentów dostępowych w ramach serwisu odpowiedzialne jest Forum Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, kapitał zakładowy w kwocie: 300 000 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP: 781-155-12-23, REGON 631046924, zwana dalej Wydawnictwem.

2. Definicje
Serwis – portal prezentacjebhp.pl oferujący interaktywne prezentacje szkoleniowe z zakresu BHP, ppoż. i pierwszej pomocy dla służb BHP.
Pendrive – urządzenie przenośne umożliwiające wyświetlanie prezentacji w trybie offline
Zamawiający – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na dostęp do Serwisu.
Abonament – pod pojęciem abonamentu należy rozumieć czasowy i płatny dostęp do serwisu, umożliwiający wykorzystanie wszystkich lub wybranych jego funkcjonalności.
Użytkownik – wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

3. Składanie zamówień
Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:

• wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza dostępnego w materiałach promocyjnych Wydawnictwa lub na stronie internetowej Wydawnictwa,
• dostarczenie do Wydawnictwa zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne jest również w formie elektronicznej) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia,
• potwierdzenia zamówienia telefonicznego w rozmowie z konsultantem.

Składając zamówienie, Zamawiający:

• wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
• oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem  i akceptuje jego postanowienia,
• a w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, że zamówienie na dostęp do serwisu składa w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Realizacja zamówień i dostęp do portalu
• Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do jego realizacji oraz do zawarcia pomiędzy Wydawnictwem Forum Media Polska a Zamawiającym umowy o udostępnienie zawartości Serwisu.
• Konto w abonamencie płatnym uprawnia Zamawiającego do korzystania przez okres 12 miesięcy ze wszystkich funkcjonalności serwisu, w szczególności do:

a) gotowych do wykorzystania prezentacji z zakresu BHP, ppoż. i pierwszej pomocy,
b) kreatora prezentacji ,
c) dokumentacji BHP i ppoż.,
d) dostarczanych w cyklicznych 3 miesięcznych okresach:
i. aktualizacji pakietów dokumentów: instrukcji stanowiskowych i scenariuszy instruktaży stanowiskowych,
ii. aktualizacji prezentacji i materiałów szkoleniowych (tj. ramowych programów szkoleń, testów egzaminacyjnych,)
iii. aktualizacji aktów prawnych
iv. aktualizacji aktów prawnych
e) otrzymania pendive’a umożliwiającego wyświetlanie prezentacji w trybie offline

• Przedłużenie abonamentu  na okres kolejnych 12 miesięcy – następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji.
• Za dostęp do Serwisu osób trzecich przy użyciu numeru identyfikacyjnego (login) i hasła Użytkownika, odpowiada Użytkownik.
• Kody dostępu przeznaczone są do korzystania z Serwisu przez jednego Użytkownika, dostęp więcej niż jednego Użytkownika będzie blokowany.
• Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu w czasie wprowadzania zmian, jednak nie dłużej niż przez 48 godzin. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za usterki spowodowane działaniem osób trzecich i innymi czynnikami od niego niezależnymi.
• Nieprzedłużenie abonamentu na kolejny okres blokuje dostęp do konta użytkownika i wszelkich zgromadzonych na nim zasobów 

 5. Płatności za korzystanie z serwisu w ramach Członkostwa Premium
Cena abonamentu za okres 12 miesięcy wskazana jest w formularzu zamówienia i zależy od wybranego przez Zamawiającego planu płatności. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny abonamentu w przyszłości oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Zamawiających. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Serwisie.

Zamawiający dokonuje wyboru planu płatności spośród dwóch dostępnych opcji:

1. Plan roczny z przedpłatą – opłata określona w chwili zakupu za cały okres dostępu do serwisu. Płatność realizowana w oparciu o system płatności online wybrany przez Wydawnictwo lub fakturę pro forma. Zamawiający otrzyma fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania płatności na koncie Wydawnictwa.
2. Plan roczny z opłatą 3miesięczną – opłata określona w chwili zakupu za cały okres dostępu do serwisu uiszczana w odstępach 3miesięcznych na podstawie faktur VAT z 10 dniowym terminem płatności dostarczanych na adres podany w zamówieniu. Faktura wystawiana jest na początku każdego trzymiesięcznego okresu.

Niezależnie od wybranego planu płatności, Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu na okres obejmujący 12 miesięcy lub jego wielokrotność, bez możliwości rezygnacji z dostępu przed upływem 12 miesięcy. Czas dostępu do serwisu liczony jest od daty wystawienia faktury Zamawiającemu. Przerwy między wylogowaniem a ponownym zalogowaniem nie wydłużają czasu dostępu do serwisu.

Po upływie 12 miesięcy, o ile Zamawiający nie zgłosi rezygnacji, abonament jest przedłużany o następny taki sam okres i wystawiana jest faktura VAT z 10-dniowym terminem płatności. Abonament przedłużany jest zgodnie z planem płatności obowiązującym Zamawiającego w czasie poprzedniego okresu abonamentowego. Dodatkowo, w celu umożliwienia klientowi opłacenie faktury za kolejny okres abonamentowy oraz utrzymanie ciągłości dostępu do portalu, możliwość pełnego korzystania z serwisu zostaje przedłużona o 14 dni.

Nieopłacenie faktury za przedłużenie abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi. W przypadku braku płatności za fakturę w terminie następuje blokada dostępu do serwisu. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa.

Po złożeniu zamówienia, Zamawiający ma możliwość wyboru sposobu płatności za zamówiony abonament w zależności od wybranego planu płatności:

• Opłata na podstawie faktury VAT – dostępna w przypadku Planu rocznego z opłatą trzymiesięczną:
Po złożeniu zamówienia i wybraniu tej formy płatności, Zamawiającemu wysłana zostanie faktura VAT za pośrednictwem Poczty Polskiej, na podstawie której Zamawiający dokonuje płatności. Faktura VAT zawiera wszystkie informacje podane w formularzu zamówienia oraz informacje niezbędne do dokonania płatności. W celu poprawnej identyfikacji płatności przez Wydawnictwo, wymagane jest bezbłędne podanie tytułu przelewu zgodnego z informacją podaną w fakturze VAT.

• Płatność on-line – dostępna w przypadku Planu rocznego z przedpłatą:
Autoryzacja kart płatniczych, eTransfery, oraz przelewy elektroniczne stanowią najpopularniejsze i najbezpieczniejsze formy płatności on-line. Po wybraniu tego sposobu płatności Zamawiający zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego obsługiwanego przez firmę Dotpay, gdzie należy wybrać konkretny kanał płatności on-line.
W przypadku płatności on-line oryginał opłaconej faktury wysyłany jest do Zamawiającego pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zamówienia.

• Opłata na podstawie faktury pro forma – dostępna w Planu rocznego z przedpłatą:
Po złożeniu zamówienia i wybraniu tej formy płatności, Zamawiającemu wysłana zostanie faktura pro forma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podstawie której Zamawiający dokonuje płatności. Faktura pro forma zawiera wszystkie informacje podane w formularzu zamówienia oraz informacje niezbędne do dokonania płatności. W celu poprawnej identyfikacji płatności przez Wydawnictwo, wymagane jest bezbłędne podanie tytułu przelewu zgodnego z informacją podaną w fakturze pro forma.
 
6. Korespondencja i powiadomienia pocztą elektroniczną
• Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
• Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez Wydawnictwo z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.
• Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Wydawnictwo wysyła powiadomienia do Zamawiającego.
• Wydawnictwo nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną - wiadomości do Zamawiającego zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do panelu użytkownika.
• Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać hasła dostępu do panelu użytkownika osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie hasła.

Wraz z pierwszą fakturą, do Zamawiającego, w terminie  14 dni roboczych, dostarczany jest pendrive. Przesyłka jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, a do ceny abonamentu doliczony jest jednorazowy koszt pakowania i wysyłki. W momencie dostarczenia przesyłki Zamawiający jest zobowiązany do jej sprawdzenia. Jeżeli stwierdzono uszkodzenie paczki lub jej zawartości, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający nr listu przewozowego i podpis kuriera. O fakcie spisania protokołu należy niezwłocznie powiadomić Forum  Media Polska.
 
7. Wymagania techniczne
Do korzystania z serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

• dostępu do Internetu,
• indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
• dowolna aktualna przeglądarka internetowa (IE 7 i nowsze, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player
• do pracy w trybie offline – komputer osobisty z wejściem USB
 
8. Licencja
Uzyskanie dostępu do serwisu w ramach konta użytkownika oznacza udzielenie przez Wydawnictwo (Licencjodawca) Zamawiającemu (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji, na korzystanie z informacji zawartych w serwisie wyłącznie dla własnych potrzeb Zamawiającego, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet.
Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do serwisu.

Licencja nie uprawnia do:

• rozpowszechniania informacji pobranych z serwisu, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
• udostępniania dostępu do serwisu osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim,
• utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z serwisu, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
• przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią
• wykorzystywania zdjęć umieszczonych w gotowych zestawach prezentacji podczas przygotowywania w module Moje prezentacje BHP własnych slajdów w celach biznesowych

9. Dane osobowe
1. Podanie przez Zamawiającego jego danych osobowych na potrzeby związane z korzystaniem z serwisu, jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie (w tym umieszczenie) podanych danych osobowych Zamawiającego w bazie danych Wydawnictwa.
2. Administratorem zbioru danych osobowych jest Wydawnictwo.
3. Udostępnione dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji usługi dostępu do serwisu oraz dla celów marketingowych Wydawnictwa
4. Na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Zamawiający ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 
10. Reklamacje, rezygnacje i noty korygujące
1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Wydawnictwo Forum Media Polska Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając na adres mailowy: bok@forum-media.pl. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju abonamentu, nazwę użytkownika oraz dane Zamawiającego, które zostały podane przy składaniu Zamówienia.
2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych.
3. Zamawiający ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia abonamentu w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub na numer faxu: (61) 66 55 888 lub e-mail: rezygnacje@forum-media.pl w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
4. Zamawiającemu nie przysługuje prawo anulowania abonamentu w okresie jego trwania. Niekorzystanie z serwisu nie jest równoznaczne z rezygnacją ani nie jest podstawą do anulowania faktury.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.
6. Wydawnictwo wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:

• jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
• stawce podatku,
• sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
• wartości sprzedaży netto,
• wartości sprzedaży brutto,
• kwocie należności ogółem.

7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.e-forum.pl, www.prezentacjebhp.pl. Złożenie zamówienia dostępu do serwisu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta

• Biuro Obsługi Klienta
e-mail: bok@forum-media.pl; redakcja@prezentacjebhp.pl