Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności . Warunki dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.
Administracja publiczna Nowe prawo zamówień publicznych

Nowe prawo zamówień publicznych

Publikacja

22 czerwca została przyjęta przez Sejm nowa ustawa Pzp. Jest to największa i najtrudniejsza zmiana w zamówieniach publicznych od 2004 r., ponieważ dotyczy wszystkich najważniejszych aspektów zakupów. Projekt ustawy był wielokrotnie zmieniany, co opóźniało uchwalenie nowego prawa. Już od teraz muszą Państwo wiedzieć, jak wywiązywać się z nowych obowiązków.

Opcje zakupu

Stock state icon Dostępność: Ograniczona ilość
Delivery icon Wysyłka: 14 dni
Price icon Cena: Netto
NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wiążące interpretacje i pełna dokumentacja według ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 

 

Co zyskujesz?
 

KOMFORT

Wszystko w jednym miejscu: tylko my gwarantujemy dostęp do tak szerokiedgo pakietu narzędzi - wzorcowej dokumenracji, interpretacji przepisów, analiz wyroków, opinii ekspertów.

ZAWSZE AKTUALNA WIEDZA

Dzięki nam będą Państwo na bieżąco z nowymi terminami, regulacjami, wyrokami, interpretacjami i aktami wykonawczymi - nie umnknie Wam żadna zmiana mająca wpływ na tok postępowania.

BEZPIECZEŃSTWO

Dzięki innowacyjnemu połączeniu wiedzy teoretycznej z praktycznymi narzędziami unikną Państwo prawnych, finansowych i karnych konsekwencji wynikających z błędnych interpretacji nowych przepisów.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY

Dzięki zamieszczonej edytowalnej dokumentacji znacznie skrócą Państwo czas przygotowania postępowania, a w ramach abonamentu wyjaśnią wszelkie wątpliwości z naszymi ekspertami.

 
W wyniku nowelizacji PZP muszą Państwo:
 
 • opracować opisy przedmiotu zamówienia i SIWZ według nowych zasad,
 • uzupełniać i weryfikować nową dokumentację poświadczającą spełnienie warunków udziału w postępowaniu - JEDZ,
 • kontrolować aktualność i wiarygodność dokumentów składanych przez wykonawców i podwykonawców oraz wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • przygotować i oceniać oferty według nowych kryteriów ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się np. do jakości, dostępności, aspektów społecznych, środowiskowych
Publikację współtworzą:
 
 • Kancelaria Prawna Adwokat Grzegorz Mazurek Adwokacka & Zamówień Publicznych (wiceprezes KIO w latach 2004–2007),
 • Andrzela Gawrońska-Baran (wiceprezes UZP w latach 2007–2008),
 • Centrum Inicjatyw Win-Win Ewa Wiktorowska (prezes OSKZP).
 • Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy (dyrektor Departamentu Prawnego UZP w latach 2002–2004),
 • Arkadiusz Szyszkowski (autor komentarzy do ustawy Pzp),
 • Conexis Kancelaria Zamówień Publicznych Józef Edmund Nowicki (autor ponad 450 publikacji z zakresu zamówień publicznych),
 • Siedlecki Kancelaria Prawna (autor komentarzy do ustawy Pzp).
Integralną częścią publikacji jest serwis internetowy zawierający całą dokumentację związana z realizacją zamówień publicznych. Serwis gwarantuje stały dostęp do ponad 120 dokumentów, w tym. m.in.:
 
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
 • przykładowe umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • schematy aneksów,
 • wzorcowe regulaminy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przykładowe ogłoszenia o zamówienie,
 • opisy przedmiotu zamówienia publicznego,
 • wzorcowe oświadczenia,
 • dokumentację wymaganą w postępowaniu o zamówienie publiczne,
 • wzory odwołań,
 • korespondencję zamawiającego z wykonawcą: wezwania do uzupełnienia dokumentacji i złożenia wyjaśnień, informacje o zmianach w umowach itp.
Aby sprostać nowym wymaganiom, przygotowaliśmy publikację, która zawiera:
 
 • wytyczne dotyczące JEDZ, jak wypełniać, uzupełniać i weryfikować nową dokumentację składaną przez wykonawcę i podwykonawcę,
 • akredytowane instrukcje, jak opracowywać nową SIWZ i wprowadzać do niej zmiany przed upływem terminu składania ofert,
 • wytyczne umożliwiające zweryfikowanie, które elementy postępowania zostały zmienione przez nowe Pzp, a które pozostają objęte starymi aktami wykonawczymi,
 • nowe metody obliczania wartości zamówienia, w tym na dostawy i usługi powtarzające się okresowo,
 • instrukcje, jak uwzględnić w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia,
 • wytyczne oceny ofert według nowych kryteriów oraz warunki zastosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium lub kryterium o wadze przekraczającej 60%
Elementy spisu treści:

Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa Pzp    

 • nowe obowiązki i uprawnienia zamawiającego oraz wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne,
 • analiza nowych i starych przepisów Pzp w zestawieniu tak było – tak jest,
 • wiążące interpretacje dotyczące wypełniania nowej dokumentacji.

 
Nowe wytyczne przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia po implementacji dyrektyw unijnych    

 • kiedy zamawiający ma obowiązek żądania zatrudnienia na umowę o pracę i jak to weryfikować,
 • jak uwzględnić w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia,
 • kiedy zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia może wykorzystać etykiety,
 • zamówienia zastrzeżone – integracja społeczna i zawodowa, nowy zakres osób, które można objąć zamówieniem, nowy minimalny wskaźnik zatrudniania.

 
Nowe zasady szacowania wartości zamówienia    

 • nowe metody obliczania wartości zamówienia, w tym na dostawy i usługi powtarzające się okresowo,
 • ustalanie wartości zamówienia, biorąc pod uwagę zamówienia dodatkowe,
 • szacowanie wysokości zamówienia w wypadku składania ofert częściowych albo udzielania zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego zamówienia.

 
Nowe warunki udziału w postępowaniu według znowelizowanej ustawy    

 • warunki udziału w postępowaniu a udowodnienie przez wykonawcę zdolności ekonomicznej, finansowej, technicznej i zawodowej zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 Pzp,
 • jak zweryfikować zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia – nowe dokumenty i oświadczenia, które może wymagać zamawiający,
 • poleganie na zasobach innych podmiotów – jak ocenić spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zgodnie z nowym art. 22a Pzp,
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – zasady wypełniania, uzupełniania i weryfikowania jego poprawności, składanie JEDZ przez wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów.

 
Zmiany w trybach udzielania zamówień publicznych    

 • nowe przesłanki stosowania trybów i zasady dotyczące terminu składania ofert,
 • odwrócenie etapów postępowania w przetargu nieograniczonym,
 • nowe przesłanki stosowania zamówienia z wolnej ręki, realizacja zamówień in-house,
 • warunki stosowania dialogu konkurencyjnego i prowadzenie negocjacji z wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • partnerstwo innowacyjnie – kwalifikacja podmiotowa, SIWZ, organizacja, negocjacje, składanie ofert, udzielenie zamówienia.

 
Nowe zasady przygotowywania SIWZ    

 • przykładowe SIWZ zgodnie z nowymi przepisami,
 • nowe zasady udostępniania specyfikacji,
 • regulacje w sprawie wyjaśniania treści SIWZ,
 • wprowadzanie zmian w SIWZ przed upływem terminu składania ofert.

 
Nowe kryteria oceny oferty, jej odrzucenia i wykluczenia wykonawcy    

 • bilans ceny lub kosztu – nowa definicja najkorzystniejszej oferty,
 • procedura wyboru i stosowania nowych kryteriów oceny ofert, m.in. kryteriów jakości, środowiskowych, społecznych, wartości technicznej, właściwości estetycznej i funkcjonalne, dostępności, innowacyjności,
 • warunki zastosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%,
 • otwarcie ofert i weryfikacja dokumentów podmiotowych i przedmiotowych po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej,
 • nowe obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wnioskodawcy na podstawie konkretnych przykładów.


Nowe zasady przygotowania oferty

 • jak przygotować konkurencyjną ofertę według nowych wytycznych nałożonych znowelizowaną ustawą Pzp,
 • jak reagować w wypadku wezwania zamawiającego do wyjaśnienia oferty,
 • jak posługiwać się potencjałem podmiotów trzecich i budować konsorcja na nowych zasadach,
 • jak przygotować skuteczne odwołanie.

 
Nowe procedury przygotowywania umów i klauzul    

 • dopuszczalne i niedopuszczalne zmiany w umowach po implementacji dyrektyw unijnych,
 • zasady przygotowywania umów o podwykonawstwo, zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy,
 • procedury odstąpienia oraz nowe przesłanki rozwiązywania umów – analiza przykładów,
 • klauzule waloryzacyjne i aneksy zgodne z nowym Pzp,
 • środki ochrony prawnej.

 
Zmiany w procedurach podprogowych

 • nowa procedura i sposoby dokumentowania w zamówieniach podprogowych,
 • na co zwrócić uwagę przy opracowywaniu regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 euro,
 • jakie postanowienia trzeba uwzględnić w umowach dotyczących zamówień podprogowych.

Szczegóły

Aktualizacje (Poradnik)

Produkt aktualizowany co 3 miesiące.

 • W przypadku zakupu Poradnika w wersji drukowanej: 369,00 zł netto  (387,45 zł brutto) za dzieło bazowe oraz ok. 189,50 zł netto (ok. 198,98 zł brutto)  za aktualizacje.
 • W przypadku zakupu Pakietu składającego się z wersji drukowanej oraz wersji elektronicznej poradnika łącznie 599,00 zł netto  za dzieło bazowe, oraz ok. 250,00 zł netto  (ok. 273,39 zł brutto) za kolejne okresy abonamentowe dostępu do Serwisu oraz aktualizacje.
 • Do ww. kosztów doliczane są koszty przesyłki w wysokości 29,95 zł netto (36,84 zł brutto).

Terminy aktualizacji:

 • styczeń
 • kwiecień
 • lipiec
 • październik
Przewidywany czas dostawy (dni) 14
Typ produktu Publikacja
Informacje wydawnicze

Wersja Rozszerzona:

 • Publikacja wymiennokartkowa
 • Dostęp do portalu internetowego

Wersja Podstawowa:

 • Publikacja wymiennokartkowa