Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności .
Budownictwo i nieruchomości Książka Obiektu Budowlanego

Książka Obiektu Budowlanego

Publikacja

Kompleksowe narzędzie dla administratorów, zarządców budynku oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego. Dzięki poradnikowi spełnienie obligatoryjnych wymogów narzuconych przez Prawo Budowlane oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej nie będzie stanowiło dla Państwa problemu.

Aktualny wykaz elementów budynku

Wskazówki przy zgłaszaniu reklamacji prac wadliwych 

Gotowe wzory zgłoszeń prac budowlanych

Opcje zakupu

Stock state icon Dostępność: Ograniczona ilość
Price icon Cena: Netto
Książka Obiektu Budowlanego

Aktualne wymagania i zasady prowadzenia obowiązkowej dokumentacji budynku

 

 

Co zyskujesz?

 

Algorytmy postępowania z dokumentacją - jak poprawnie przygotowywać i odnotowywać w KOB obowiązkowe druki i formularze z kontroli stanu technicznego, dokonanych przeglądów, remontów, modernizacji, informacje o usterkach, naprawach, przebudowach, które dokumenty należy obligatoryjnie dołączać do KOB

 

Akredytowane instrukcje - w jaki sposób, zgodnie z wytycznymi NB na sezon 2017, udokumentować w KOB zimowe przeglądy, kontrole oraz sprawdzenia stanu technicznego wraz z gotowymi przykładami wypełnień poszczególnych części KOB

 

Dostęp do ponad 100 gotowych dokumentów z zakresu zarządzania nieruchomościami m.in. protokoły odbioru robót budowlanych, listy kontrolne, wnioski i zawiadomienia, specyfikacje zamówień na roboty oraz usługi budowlane, wzory umów zabezpieczających interesy zarządcy na wypadek inspekcji NB lub wystąpienia konfliktu z właścicielem obiektu, wykonawcą/podwykonawcą robót

 

Szczegółowe listy aktualnych uchybień wykrywanych podczas kontroli KOB wraz z komentarzem jak prowadzić książkę obiektu, aby nie powielać błędów stwierdzanych podczas inspekcji przez uprawnione organy, służby i straże

 
Dlaczego warto?
 
 • Dokonasz fachowego przeglądu poszczególnych elementów obiektu przed sezonem zimowym i będziesz miał pewność, że zakres kontroli oraz sposób jej udokumentowania w  KOB nie zostanie zakwestionowany przez inspektorów NB
 • Skorzystasz z gotowych podpowiedzi w zakresie doboru efektywnych i zgodnych z Dz. U. 2015 poz. 1165 zabezpieczeń, które ochronią Twój budynek przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych: śniegu, mrozu, czy wiatru
 • Skompletujesz dokumentację potwierdzającą prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, które zabezpieczą Twoje interesy na wypadek kontroli NB oraz awarii czy problemów technicznych na zarządzanej nieruchomości
 • Oszczędzisz czas przy prowadzeniu KOB dzięki jasnym wytycznym, jak dokonywać wpisów do poszczególnych tablic i rozdziałów książki
 • Wyposażysz się w gotowe do wykorzystania listy kontrolne, protokoły odbioru, zawiadomienia oraz wzory umów, które umożliwią właściwe udokumentowanie przeglądów i kontroli obiektów budowlanych po sezonie zima 2016/2017
Jak korzystać?

 Krok 1 
Poznaj Obowiązki zarządcy i właściciela obiektu zgodnie z najnowszymi wytycznymi NB na 2017 r.

 • Jak prawidłowo użytkować obiekt budowlany i jaka odpowiedzialność za użytkowany obiekt spoczywa na właścicielu oraz zarządcy zgodnie z najnowszymi wytycznymi NB i zapisami PB - jakich zmian należy się spodziewać w 2017 r?
 • Jakie wymagania dotyczące dokumentowania okresowych przeglądów i badań technicznych budynku obowiązują w I poł. 2017 r.?
 • Plany sytuacyjne, opracowania techniczne dotyczące obiektu, protokoły odbioru robót remontowych oraz protokoły usterek, uszkodzeń i awarii - co i w jakim zakresie należy dodatkowo umieścić w KOB wg aktualnych wytycznych NB.
 • Dokumentacja przebudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części, dokumentacja powykonawcza, a KOB - w jakich inne dokumentach odnotowywanych w KOB inspektorzy NB najczęściej znajdują błędy i uchybienia?

 Krok 2 
Dowiedz się jak dokumentować w KOB obowiązkowe przeglądy i kontrole obiektów budowlanych

 • Co po sezonie zimowym 2016/2017 trzeba skontrolować w pierwszej kolejności w zależności od rodzaju sprawdzanego budynku oraz jakie dokumenty i wpisy umieścić w KOB?
 • Obligatoryjne wymagania dotyczące kontroli instalacji w roku 2017 - które z instalacji obecnych w budynkach mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych podlegają przeglądom, kiedy i jakie badania oraz pomiary należy wykonać i jak przygotować poprawnie wypełnioną dokumentację
 • Protokoły z kontroli obiektu, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz inne dokumenty - kiedy powinny być dołączone? Co zrobić z protokołami, które nie wymagają wpisu?

 Krok 3 
Skorzystaj z gotowych wzorów dokumentów 

 • Wykorzystaj gotowe listy kontrolne dotyczące zapisów w Książce Obiektu Budowlanego, kontroli wstępnej instalacji wentylacyjnej czy klimatyzacyjnej.
 • Wyposaż się w niezbędne protokoły odbioru robót budowlanych oraz wzorcowe zapisy dotyczące przeprowadzenia obowiązkowych okresowych kontroli stanu technicznego obiektu
 • Skorzystaj z aktualnych wniosków o pozwolenie na budowę, rozbiórkę czy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane według najnowszego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Publikacja wymiennokartkowa

Ponad 1000 stron treści przygotowanych specjalnie z myślą o administratorach, zarządcach budynku oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego:

 1. Część prawna: jakie są obowiązki oraz zakres odpowiedzialności osób, które prowadzą Książkę Obiektu Budowlanego, aktualne akty prawne w zakresie administrowania i bezpieczeństwa eksploatacji obiektów budowlanymi,
 2. Część praktyczna: najczęstsze błędy w prowadzeniu KOB, instrukcja prowadzenia KOB, przykłady istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego.
 3. Część dokumentacyjna: Gotowa do wykorzystania dokumentacja, listy kontrolne oraz wnioski wraz z komentarzem jak je wypełnić.
Portal internetowy
 
 • Wersja elektroniczna poradnika,
 • Dostęp do regularnie aktualizowanej treści poradnika,
 • Łatwe przeszukiwanie treści poradnika,
 • Możliwość tworzenia własnych zakładek,
 • Treści dostępne na urządzeniach mobilnych,
 • Pobieranie dokumentacji i materiałów elektronicznych.
 • Dodatkowo na stronie internetowej stworzyliśmy zakładkę Dokumentacja techniczna, gdzie Państwo mogą pobrać edytowalne wzory niezbędnych dokumentów m.in.: Protokół przeglądu technicznego instalacji gazowej mieszkaniu (lokalu użytkowym), wzór wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie oraz wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
Porównanie wersji Wersja Ekonomiczna Wersja Optymalna
ZAWARTOŚĆ
Wersja Papierowa
Wersja Elektroniczna
Dostęp do portalu
Archiwum
Artykuły w wersji elektronicznej
Spis treści:
 

Alfabetyczny indeks rzeczowy

1 Zasady prowadzenia KOB zgodnie z najnowszymi przepisami

1/1 Podstawa prawna wydania rozporządzenia dotyczącego KOB i zakres jego stosowania

1/1.1 Podstawowe pojęcia stosowane w rozporządzeniu dotyczącym KOB

1/1.2 Skorygowany wzór KOB

1/1.3 Ogólne zasady dokonywania wpisów

1/2 Zasady i sposób prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego – podsumowanie

obowiązujących aktów prawnych

1/2.1 Zmiany w regulacjach prawnych związane z wejściem w życie ustawy o charakterystyce

energetycznej budynków pod kątem utrzymania obiektów budowlanych

i prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego

1/2.2 Zmiany w regulacjach prawnych związanych z wejściem w życie w dniu 28 czerwca

2015 r. nowelizacji ustawy Prawo budowlane z punktu widzenia osoby odpowiedzialnej

za prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego

1/2.3 Zestawienie najważniejszych aktów prawnych związanych z utrzymaniem obiektów

budowlanych i prowadzeniem Książki Obiektu Budowlanego

1/2.4 Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego i archiwizacja dokumentacji technicznej

obiektu zgodnie z obecnie obowiązującym prawem – w pigułce

1/3 Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego po wejściu w życie nowych regulacji

ustawowych

1/3.1 Nowe podejście do świadectwa charakterystyki energetycznej

1/3.2 Protokoły kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji po zmianach

1/3.3 Archiwizacja dokumentacji i uzupełnianie Książki Obiektu Budowlanego w świetle

nowych przepisów

1/3.4 Zmiany w rozdziale szóstym ustawy Prawo budowlane w aspekcie prowadzenia

książki obiektu budowlanego

1/3.4.1 Zmiany w zakresie obowiązków osób odpowiedzialnych za obiekty budowlane

oraz wprowadzone nowe przepisy karne w ustawie Prawo budowlane

1/3.4.2 Prowadzenie książki obiektu budowlanego w kontekście wymogów art. 62 ust. 1

pkt 4a Prawa budowlanego

2 Zmiana właściciela obiektu budowlanego, czyli objęcie nieruchomości z budynkiem.

O czym pamiętać, na co zwrócić uwagę...

2/1 Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna obiektu podlegająca przekazaniu nowemu

właścicielowi

2/1.1 Nowy właściciel obiektu budowlanego a orzeczenia administracyjne w stosunku

tego obiektu

2/2 Jak objąć nieruchomość od strony technicznej i się nie zagubić?

2/3 Przykładowa sytuacja związana ze zmianą właściciela obiektu budowlanego

2/4 Regulacje prawne związane z tzw. ustawą krajobrazową a inwestycje budowlane

Spis treści

Strona 1

Stan na grudzień 2016

2/4.1 Konstrukcja przepisów tzw. ustawy krajobrazowej

2/4.2 Nowe definicje związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,

wprowadzone tzw. ustawą krajobrazową a regulacje ustawy Prawo budowlane

2/4.3 Podsumowanie

3 Ocena stanu technicznego obiektów budowlanych – zakres kontroli i zasady

użytkowania

3/1 Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw w zakresie

przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynku

3/1.1 Dlaczego systematyczne przeprowadzanie kontroli okresowych stanu technicznego

budynku jest tak istotne

3/1.2 Z jakich przepisów wynika obowiązek przeprowadzania kontroli okresowych stanu

technicznego budynków oraz ich zakres?

3/1.3 Omówienie poszczególnych kontroli stanu technicznego, wynikających z ustawy

Prawo budowlane

3/1.3.1 Kto i w jakim zakresie może dokonywać kontroli okresowych?

3/1.4 Omówienie poszczególnych kontroli stanu technicznego wynikających z ustawy

o charakterystyce energetycznej budynków

3/1.4.1 Kto może przeprowadzać kontrolę kotłów i instalacji grzewczych i na jakich zasadach?

3/1.4.2 Protokoły z kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacyjnych

3/1.5 Omówienie kontroli oraz oceny stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających

azbest

3/2 Zmiany istotne i nieistotne w stosunku do zatwierdzonego projektu a kontrola

budowy oraz zakończenie inwestycji budowlanej lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu

na użytkowanie

3/2.1 Kwalifikacja zmian wprowadzonych w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego

lub innych warunków pozwolenia na budowę

3/2.2 Czym są zmiany w sposób nieistotny odstępujące od zatwierdzonego projektu

budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę?

3/2.3 Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach dotyczących kwalifikacji odstąpienia

od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę

3/2.3.1 Zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków

decyzji pozwolenia na budowę a kontrola budowy

3/2.3.2 Zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków

decyzji pozwolenia na budowę a wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie

3/2.4 Okresowa kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego po nowelizacji ustawy

Prawo budowlane

3/2.4.1 Nowelizacja ustawy Prawo budowlane a okresowe kontrole stanu technicznego

3/2.4.2 Nominalna moc cieplna a efektywna nominalna wydajność

3/2.4.3 Kotły opalane nieodnawialnymi paliwami stałymi i ciekłymi

3/2.4.4 Kto może przeprowadzać kontrole kotłów i instalacji grzewczych

3/2.4.5 Protokoły z kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacyjnych

3/2.4.6 Okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego po nowelizacji ustawy

Prawo budowlane – kompendium wiedzy

Stan na grudzień 2016

Spis treści

Strona 2

3/2.4.7 Przechowywanie protokołów z kontroli systemu grzewczego/klimatyzacji

3/2.5 Orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące opracowań technicznych w aspekcie

prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego

3/3 Warunki przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego

3/3.1 Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie

3/4 Dokumentacja niezbędna do formalnego zakończenia budowy

3/4.1 Kontrola nadzoru budowlanego

3/5 Kontrola instalacji gazu sieciowego oraz gazu płynnego

3/5.1 Instalacje gazowe – definicje, budowa, warunki

3/5.1.1 Warunki zastosowania i montażu poszczególnych rodzajów instalacji gazowych

3/5.1.2 Główna próba szczelności instalacji gazowych

3/5.2 Instalacje gazowe – użytkowanie i kontrola

3/5.2.1 Zakres obowiązków osób odpowiedzialnych za budynek w odniesieniu do instalacji

gazowej

3/5.2.2 Szczególne regulacje związane z użytkowaniem i kontrolą instalacji gazowej gazu

płynnego

3/5.3 Podsumowanie

3/6 Kontrola instalacji budowlanych

3/6.1 Badanie i sprawdzenie przewodów kominowych w obiekcie budowlanym

3/6.2 Badania odbiorcze instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym oddanym do

użytkowania

3/6.3 Sprawdzenie instalacji piorunochronnej jako bieżące utrzymanie obiektu budowlanego

w odpowiednim stanie technicznym

3/7 Nowe regulacje przepisów Prawa budowlanego związane z instalacjami wewnętrznymi

w budynku

3/7.1 Definicje

3/7.2 Zmiany regulacji prawnych

3/7.3 Wymagania stawiane poszczególnym instalacjom przez przepisy rozporządzenia

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

3/7.4 Podsumowanie

4 Dokumentowanie przeglądów i kontroli obiektów budowlanych – zakres

oraz obowiązkowe terminy

4/1 Terminy i obowiązujące wytyczne w zakresie przeglądów okresowych dotyczących

oceny stanu technicznego obiektu budowlanego

4/2 Terminy i obowiązujące wytyczne w zakresie przeglądów dotyczących bezpieczeń-

stwa wyrobów zawierających azbest

4/3 Terminy i obowiązujące wytyczne w zakresie przeglądów dotyczących bezpieczeń-

stwa pożarowego

4/4 Zestawienie podsumowujące z podanymi terminami poszczególnych kontroli

okresowych obiektu budowlanego

4/5 Terminy innych obowiązkowych i zalecanych przeglądów okresowych obiektów

budowlanych lub ich części

4/6 Zalecenia pokontrolne – udokumentowanie i adnotacja w Książce Obiektu Budowlanego

Spis treści

Strona 3

Stan na grudzień 2016

4/6.1 Kontrole obiektu budowlanego i zalecenia pokontrolne

4/6.2 Zalecenia pokontrolne a adnotacje w Książce Obiektu Budowlanego

5 Prowadzenie i dokumentowanie napraw i remontów budynków

5/1 Roboty budowlane w obiekcie budowlanym a wpisy do Książki Obiektu Budowlanego

5/2 Plan robót remontowych i konserwacyjnych

5/3 Projekt budowlany – wymagania, szczegółowy zakres i forma po zmianach w ustawie

Prawo budowlane oraz w przepisach wykonawczych

5/3.1 W jakich przypadkach do zgłoszenia budowy/robót budowlanych należy dołączyć

projekt budowlany?

5/3.2 Jakie dokumenty należy dołączyć do projektu budowlanego, a jakie do wniosku

o wydanie pozwolenia na budowę?

5/3.3 Wymagania ustawy Prawo budowlane w stosunku do projektu budowlanego

5/3.4 Wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w stosunku do projektu budowlanego po wejściu

w życie zmian określonych nowelizacją z 2015 r.

5/4 Pozwolenie na budowę jako element dokumentacji budowy

6 Obowiązki inwestora wg najnowszego prawa budowlanego

6/1 Określenie rodzaju zamierzenia budowlanego

6/2 Opracowanie koncepcji inwestycji budowlanej

6/3 Procedury administracyjne poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

6/4 Realizacja przedsięwzięcia budowlanego

6/5 Procedury administracyjne legalnego zakończenia procesu budowlanego

6/6 Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego po zakończeniu inwestycji

budowlanej

6/7 Podsumowanie

7 Najczęstsze błędy w prowadzeniu KOB

7/1 Kontrola Książki Obiektu Budowlanego

7/2 Najczęstsze błędy popełniane przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie Książ-

ki Obiektu Budowlanego

7/3 Sankcje związane z błędami w prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego

8 Instrukcja prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego

8/1 Założenie Książki Obiektu Budowlanego

8/2 Forma Książki Obiektu Budowlanego i wpisów

8/3 Obowiązkowa dokumentacja dołączona do KOB

8/4 Dane techniczne charakteryzujące obiekt

8/5 Prowadzenie KOB dla różnego rodzaju obiektów budowlanych

8/5.1 Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego budynków kultury, nauki i oświaty

8/5.2 Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego obiektów budowlanych przemysłowych

8/5.3 Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego obiektów służby zdrowia, opieki spo-

łecznej i socjalnej

Stan na grudzień 2016

Spis treści

Strona 4

8/5.4 Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego obiektów sportowych i rekreacyjnych

oraz zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego

8/5.5 Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego obiektów administracji publicznej

8/5.6 Place zabaw, boiska oraz otoczenie szkół i przedszkoli − przeglądy techniczne

i ich dokumentowanie

8/5.7 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

8/5.7.1 Zachowanie istniejącego drzewostanu

8/5.7.2 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

8/5.7.3 Opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu

9 Gotowa do wykorzystania dokumentacja

9/1 Listy kontrolne

9/2 Protokoły odbioru robót budowlanych

9/3 Wnioski

Zawartość aktualizacji:

Ekspert opracował dla Państwa komentarz do najnowszych orzecznictw sądów administracyjnych dotyczących opracowań technicznych. Z tekstu dowiedzą się Państwo:

 • Jak sporządzić dokumentację techniczną w związku ze stanem zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia?
 • Jakie są istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego?
 • Aktualne podstawy prawne wydawania przez organ Nadzoru Budowlanego postanowień lub decyzji administracyjnych nakładających obowiązek wykonania dokumentacji technicznej.

Ponadto przygotowaliśmy dla Państwa omówienie zagadnień:

 • Obligatoryjne procedury legalizacyjne w przypadku inwestycji budowlanej wymagającej decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Aktualne zestawienie decyzji nakazowych, które mogą zostać wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane przez organy Nadzoru Budowlanego w stosunku do obiektu budowlanego.
 • Najnowsze regulacje prawne dotyczące dokumentacji technicznej budynku.

Przedstawiamy aktualne regulacje prawne związane z zasadami budowy i użytkowania placów zabaw na terenie przedszkola i boiska szkolnego jako obiektu budowalnego:

 • Omawiamy obligatoryjne normy z grupy PN-EN 1176 odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw.
 • Podpowiadamy jak przeprowadzić kontrolę placów zabaw oraz boisk szkolnych w świetle ustawy Prawo budowlane – zakres kontroli funkcjonalnej i rutynowej.
 • Komentarz do najnowszych wymogów ustawowych dotyczących dokumentacji technicznych placów zabaw i boisk szkolnych.

Szczegóły

Kontakt z wydawcą Piotr Langowski, piotr.langowski@forum-media.pl tel. 61 66 55 883
Aktualizacje

Produkt aktualizowany co 3 miesiące.

Terminy aktualizacji w 2019 roku: marzec, czerwiec, wrzesień oraz grudzień.

 Cena aktualizacji: ok. 270 zł netto (plus VAT i koszty wysyłki),

Typ produktu Publikacja
Liczba stron 1000
Przewidywany czas dostawy

Standardowy czas realizacji zamówienia od daty jego wpływu do Wydawnictwa do momentu dostarczenia przesyłki odbiorcy wynosi ok. 7 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą produkty aktualnie niedostępne (wyczerpanie nakładu publikacji lub aktualizacja produktu).

Publikacje i programy wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Zamówiony produkt oraz fakturę otrzymasz w jednej paczce.

Kontynuacja subskrypcji

Możesz dokonać rezygnacji z zestawów aktualizujących z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia. Podstawą do wprowadzenia rezygnacji jest pisemne oświadczenie przesłane na adres Wydawnictwa lub na adres e-mail: bok@forum-media.pl. Pamiętaj, żeby w wiadomości dotyczącej rezygnacji podać dane, które umożliwią nam identyfikację Zamawiającego.

Adres strony www

www.ksiazka-obiektu.pl

ISBN / ISSN 978-83-260-0123-9

Inni klienci wybrali również