Pakiet pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Pakiet pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Wersja podstawowa 349 zł zł netto
 • Wersja podstawowa 349 zł zł netto
 • Wersja pełna 499 zł netto

Ksiażka

Multimedialny serwis do pracy, scenariusze zajęć, gotowe ćwiczenia usprawniające procesy poznawcze

Obszerna baza scenariuszy zajęć i gotowych ćwiczeń usprawniających procesy poznawcze dla dzieci i młodzieży niesłyszącej lub słabosłyszącej, niewidomej lub słabowidzącej, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją.
Multimedialny serwis obejmuje pakiet materiałów "na start" oraz dopełnienie cyklu - teczki tematyczne.

Opis produktu

Publikacja składa się z:


Poradnika wymiennokartkowego

       1.    Zasady pracy z uczniem niepełnosprawnym:

 • Wykaz obowiązujących aktów prawnych wraz z komentarzem praktyka
 • Problemy rozwojowo-edukacyjne dzieci niepełnosprawnych
 • Indywidualizacja, dostosowanie wymagań oraz ocenianie uczniów niepełnosprawnych 
 • 23 indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne

2.    Praktyczne materiały do pracy z uczniem niepełnosprawnym:

 • 64 scenariusze zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno - wychowawczych, korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych o charakterze terapeutycznym
 • Materiały dla rodziców
 • 350 ćwiczeń usprawniających procesy poznawcze z wykorzystaniem różnych metod
 •                  
                

Pendrive

            
 • Plansze do gier edukacyjnych, historyjki   obrazkowe, wierszyki, rymowanki, rebusy pogrupowane według deficytów i   stopnia trudności
 • 58 nagrań dźwięków z codziennego otoczenia -   odgłosy zwierząt, zjawisk atmosferycznych, przedmiotów codziennego użytku, czynności
 • 15 piosenek prostych do pokazywania oraz nagrań do wyklaskiwania rytmu
 • 14 utworów relaksacyjnych i wyciszających   oraz do zabaw ruchowych o zmiennym tempie
   

Serwisu www

            


 
 • Dostęp 24 h do całej publikacji i kart pracy dzięki serwisowi uczen-niepelnosprawny.pl

3 teczek tematycznych

           
 • gotowe do wykorzystania scenariusze i karty pracy z  dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • przygotowane przez specjalistów materiały do rozwijania  funkcji wzrokowych i słuchowych u dzieci
 • praktyczne ćwiczenia do korygowania problemów z  grafomotoryką
 • kompleksowe pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi i  młodzieżą z zaburzeniami rozwoju mowy i języka oraz zaburzeniami rozwoju  emocjonalnego i społecznego

Materiały w publikacji pomogą Państwu:

 • prowadzić  rehabilitację z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą, także  w przypadku niepełnosprawności sprzężonych,
 • korygować  deficyty dzieci i młodzieży poprzez ćwiczenia, gry i zabawy stymulujące i  usprawniające rozwój funkcji psychomotorycznych,
 • dobrać  formę i stopień trudności ćwiczeń do potrzeb i możliwości podopiecznego – w  zależności od jego wieku, deficytów rozwojowych i kondycji psychofizycznej,
 • zwiększyć skuteczność oddziaływań dzięki zaangażowaniu rodziców – poprzez dostarczenie im  ulotek informacyjnych z zaleceniami, oraz ćwiczeń w formie gier i zabaw do  pracy z dzieckiem w domu.

Zawartość publikacji:

Teczka składa się z 2 zeszytów  oraz pendrive'a i zawiera ponad 350 propozycji ćwiczeń, dostosowanych do  potrzeb podopiecznych i pogrupowanych wg poszczególnych deficytów - do  wykorzystania w pracy indywidualnej i grupowej.

 

Zeszyt 1

Zasady pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną:

 • wykaz  obowiązujących aktów prawnych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej wraz z komentarzem praktyka,
 • aktualna  lista problemów rozwojowo-edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w  układzie: rodzaj niepełnosprawności – problem – przykłady działań,
 • zasady  indywidualizacji, dostosowania wymagań oraz oceniania dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej,
 • 23  przygotowane przez specjalistów Indywidualne programy edukacyjno –  terapeutyczne, m.in. dla dziecka słabosłyszącego, autystycznego, z  upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 

Zeszyt 2

Praktyczne materiały do pracy z dziećmi i młodzieżą  niepełnosprawną:

 • 64  gotowe scenariusze zajęć - rewalidacyjnych, rewalidacyjno – wychowawczych,  korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, i innych o charakterze  terapeutycznym,
 • komplet  praktycznych materiałów dla rodziców – ulotki informacyjne, skrypty rozmów indywidualnych,  przykładowe scenariusze spotkań Grupy Wsparcia, oraz opracowane przez praktyków  wskazówki i ćwiczenia do pracy z dzieckiem w domu,
 • 350  ćwiczeń usprawniających procesy poznawcze z wykorzystaniem różnych metod - od  kinezjologii edukacyjnej, poprzez wpływ sytuacyjny, ruch rozwijający, aż po integrację  sensoryczną i  behawioralną.
 •  

Aby  łatwiej było odnaleźć potrzebne w danej chwili materiały, każde ćwiczenie  oznaczono symbolem odpowiadającym obszarom, które pomaga usprawniać:

 
                                                                                                                 

       Usprawniany obszar

Przykładowe materiały z teczki

Ogólna sprawność ruchowa i manualna

      

 

        
 • zestaw  ćwiczeń rozmachowych, motoryki małej i precyzyjnych ruchów ręki, opartych na    metodzie ruchu rozwijającego i kinezjologii edukacyjnej,
 • zbiór tematycznych zabaw plastyczno-ruchowych oraz gier zręcznościowych rozwijających    sprawność manualną,
 • dyktanda  ruchowe usprawniające spostrzegawczość, kierunkowość oraz rozróżnianie  stosunków przestrzennych względem ciała i na kartce.
 •     

Uwaga

      

 

        
 • zestaw    zabaw manipulacyjnych oraz muzyczno-ruchowych o różnym poziomie trudności,
 • loteryjki i układanki tematyczne, m.in. "Idziemy    na zakupy", "Morze, góry, las", "Jaki to zawód?",
 • zbiór bajek relaksacyjnych, opowiadań wizualizacyjnych oraz ćwiczeń relaksacyjno -    koncentracyjnych wraz z podkładami muzycznymi na pendrivie.

Funkcje wzrokowe, koordynacja wzrokowo – ruchowa i orientacja przestrzenna

      

 

        
 • domina obrazkowe, liczbowe, literowe, sylabowe, oraz wyklejanki i naklejanki stymulujące spostrzegawczość, wzbogacające słownictwo,
 • zestaw ćwiczeń opartych na materiale obrazkowym, geometrycznym i literowo-cyfrowym,    usprawniających orientację przestrzenną na płaszczyźnie,
 • kolekcja historyjek obrazkowych, układanek geometrycznych, i rebusów doskonalących    analizę, syntezę oraz pamięć wzrokową.

Percepcja słuchowa i słuch fonemowy

      

 

        
 • zestaw ćwiczeń wrażliwości słuchowej – od kojarzenia obrazu z dźwiękiem, poprzez kończenie    słów, aż po klasyfikowanie dźwięków wg określonych cech,    
 • sztafety sylabowe i układanki wyrazowe doskonalące analizę i syntezę słuchową,
 • ćwiczenia i zagadki dźwiękowe na materiale niewerbalnym oraz z wykorzystaniem bodźców    werbalnych: rozpoznawanie i odtwarzanie dźwięków oraz ich sekwencji, analiza i synteza wyrazowa, sylabowa i głoskowa, wyróżnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

Pamięć

      

 

        
 • baza  ćwiczeń opartych na metodzie haseł, miejsca, Łańcuchowej Metodzie Skojarzeń,    usprawniających pamięć krótkotrwałą.
 • kolekcja gier planszowych, układanek i puzzli, m.in. "Polska – Europa – świat", "Zgadnij    kogo/czego brakuje?",
 • zabawy    pamięciowe, zagadki obrazkowe, oraz rozsypanki literowe rozwijające pamięć i    koncentrację.

Logiczne    myślenie

      

 

        
 • zagadki i rebusy logiczne, m.in.: "Jakie to    zwierzę?", "Gdzie się schował kot?",    "Kto pyta, nie błądzi…",
 • zbiór ćwiczeń rozwijających umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego z    wykorzystaniem tematycznych historyjek obrazkowych,
 • "Spotkajmy się" – zestaw ćwiczeń doskonalących orientację w czasie i przestrzeni.

 

 

Piszą  dla nas m.in.:

 

Poradnik przygotował zespół złożony z doświadczonych  pedagogów i psychologów oraz terapeutów.

  

Joanna  Czapla

nauczyciel dyplomowany, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, członek  Polskiego Towarzystwa Neurologopedów,  od wielu lat pracuje jako   logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, glottodydaktyk z małymi dziećmi  oraz z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieżą i dorosłymi.

  

Aleksandra  Kubala-Kulpińska

pedagog szkolny i terapeuta pedagogiczny w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Piekarach Śląskich.

  

Małgorzata  Łoskot

redaktor naczelna portalu pedagogia.pl, wieloletni redaktor prowadzący  czasopisma „Głos Pedagogiczny",  pedagog specjalny, socjoterapeuta.  Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów  profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wieloletni pedagog w  poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Publicznym Gimnazjum nr 2 w  Strzelcach Opolskich. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin  dysfunkcyjnych.

  

Irena  Pelowska

pedagog w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w  Poznaniu.

 

Kinga  Rusin

psycholog, pracuje w poradni  psychologiczno-pedagogicznej w Nowym Targu.

 

Publikacja jest dostępna w dwóch wersjach:

                                                                                                          

Wersja pełna zawiera:

 

Wersja podstawowa zawiera:

 

Publikacja wymiennokartkowa, segregator, format A4

X

Publikacja wymiennokartkowa, segregator, format A4

X

Pendrive z pomocami multimedialnymi i muzyką   do zajęć

X

 

Serwis www i publikacja w wersji elektronicznej zawierający praktyczną wyszukiwarkę treści wg pożądanych kryteriów

X

Zestaw teczek tematycznych

X

Wersja na urządzenia mobilne, PC i laptopa

X


Płatne przelewem po otrzymaniu przesyłki (cena nie zawiera refakturowanych kosztów wysyłki oraz podatku VAT).

 

Szczegóły

Numer Produktu:
1548

Inni kupili również